Virtual reality art and immersive experimental typography

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-08-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Aydın Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

As an emerging technology, Virtual Reality (VR) is perceived as a platform with the potential to changethe artwork generation methods and consumption paradigms The immersion, presence and interactionfeatures of VR provides for art unique opportunities to find new forms of expression. The potential ofVR in the artistic context will be revealed more clearly as researches in this area increase. The way artuses VR, how it interprets it, and the change VR will cause in art will expand the perspective for both.It is seen that in most of the researches on the relationship between VR and art, this relationship isconsidered in a general context. Very few researches has been done on the use of writing for artisticpurposes in VR and a limited number of practical studies have been produced. From this point of view,in this article, the relationship between experimental typography and VR art is examined with examples.The most effective use of writing in both a linguistic context and as a visual expression has been withinthe scope of conceptual art and this has brought new discourses and perspectives to the art. In thisregards, the inclusion of VR in the combination of writing and art may provide completely differentresults in conceptual and intellectual contexts. The intersection of writing, art and VR has a rich potentialfor different perspectives and new patterns. In this paper, the use of writing as the main narrative elementin VR Artworks has been discussed as an experimental typography study. Experimental typography isa practice based on exploration and interpretation, seeking new forms of visual expression apart fromtraditional patterns. VR Artworks based on experimental typography may reveal various contents thatexplore the role of language for art as structured images in virtual environment. Within this article, threeVR Artworks based on the experimental typography are examined and it has seen that they all presenteddifferent visual solutions than the clean, meticulous 3D visualization approach used in most VRapplications. In this context, it has been suggested that the use of experimental typography in VR Artcan expand the narrative language of VR.
Gelişmekte olan bir teknoloji olarak Sanal Gerçeklik (SG), sanat üretimi ve tüketimi paradigmalarınıdeğiştirme potansiyeline sahip bir platform olarak görülmektedir. SG’nin daldırma, varlık ve etkileşimözellikleri yeni ifade biçimleri bulma konusunda sanata benzersiz olanaklar sunmaktadır. SG’ninsanatsal bağlamda potansiyeli bu alanda yapılan uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar arttıkça daha netortaya konacaktır. Sanatın SG’yi kullanış biçimi, onu nasıl yorumladığı ve SG’nin sanatta yaratacağıdeğişim her iki alanda da perspektifi genişletecektir. Bugüne kadar SG ve sanat ilişkisi üzerine yapılanaraştırmaların çoğunda bu ilişkinin genel bağlamda ele alındığı görülmüştür. Yazının SG’de sanatsalamaçla kullanımını üzerine çok az araştırma yapılmış ve sınırlı sayıda uygulama çalışması üretilmiştir.Buradan hareketle bu makalede SG’de sanatsal bağlamda yazının kullanımını araştırılmıştır. Yazınıngerek dilbilimsel gerekse görsel ifade biçimi olarak en etkin kullanımı, kavramsal sanat kapsamındaolmuş ve bu sanata yeni söylemler ve bakış açıları kazandırmıştır. Bu bakımdan, yazı ve sanatbirlikteliğine SG’nin de dahil olması, kavramsal ve düşünsel bağlamda ortaya bambaşka sonuçlarçıkarabilir. Yazı, sanat ve SG’nin kesişim noktasının farklı perspektifler yakalama ve yeni örüntülerkeşfetme konusunda yüksek bir potansiyeli vardır. Bu makalede SG sanat projelerinde ana anlatı ögesiolarak yazının kullanımı deneysel bir tipografi çalışması olarak ele alınmıştır. Deneysel tipografi,geleneksel kalıpların dışında, keşfe ve yoruma dayalı, yeni görsel ifade biçimleri aramaya yönelik birpratiktir. Deneysel tipografiye dayalı SG sanat çalışmaları yapılandırılmış imgeler olarak dilin sanattakirolünü sanal ortam içinde keşfeden farklı içerikler ortaya koyabilir. Bu makale kapsamında deneyseltipografiye dayalı üç SG sanatı çalışması incelenmiş ve çoğu SG uygulamasında kullanılan temiz, özenli3D görselleştirme yaklaşımdan daha farklı görsel çözümler ortaya koydukları görülmüştür. Bubağlamda SG sanatında deneysel tipografi kullanımının SG’nin anlatım dilini genişletebileceği önesürülmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Virtual reality art, Experimental typography, Immersive typography, Sanal gerçeklik sanatı, Deneysel tipografi, Sürükleyici tipografi

Kaynak

Yeni Medya Elektronik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

3

Künye

Uyan Dur. B. İ. (2021). Virtual reality art and immersive experimental typography. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(3), 219-233. doi:10.17932/IAU.EJNM.25480200.2021/ejnm_v5i3002