Obsesif kompulsif belirtilerin çocukluk çağı travma türleri ve dissosiyatif yaşantılarla ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-05-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif belirtilerin, çocukluk çağı travmaları ve dissosiyasyonla olan ilişkisini klinik olmayan bir örneklemde travma alt boyutları bakımından değerlendirmektir. Yöntem: İnternet üzerinden 18-66 yaş aralığında 313’ü kadın, 75’i erkek olmak üzere toplam 388 katılımcıya ulaşılmıştır. Örneklemin yaş ortalaması 29,09±7,63’dir. Araştırmada çoğunluğunu kadın (%80,1), üniversite eğitim seviyesine sahip (%84,2) ve halen evli (%54,1) bireyler oluşturmaktadır. Çalışmada Sosyodemografik Bilgi Formu, Padua Envanteri, Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, frekans dağılımları oluşturulmuş normallik dağılımlarında Kolmogorov–Smirnov testi, frekans analizi ve Pearson Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Bulgulara göre obsesif kompulsif belirtilerin çocukluk çağı travma alt boyutlarıyla ilişkili olduğu, ayrıca kirlenme obsesif kompulsif belirtisiyle çocukluk çağında deneyimlenen cinsel istismar yaşantısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Diğer yandan düşüncelere dalma obsesif belirtisi ile derealizasyon/ depersonalizasyon; dissosiyatif amnezi ile kontrol obsesif kompulsif belirti ve arasındaki anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Obsesif kompulsif belirtilerinin artmasıyla kişilerin belleklerine duydukları güvenin azalmasına bağlı olarak tekrarlayan kontrol davranışları edinmesi şeklinde açıklanmıştır. Sonuç: Bu bulgular doğrultusundan obsesif kompulsif belirtilerin, çocukluk çağı travmaları ve dissosiyasyon alt boyutları ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu her bir alt maddeye dair verilen puan arttıkça ilgili travma, dissosiyasyon ve obsesif kompulsif belirtinin de arttığı gözlemlenmiştir.
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between obsessivecompulsive symptoms, childhood traumas and dissociation in a non-clinical sample. Method: A total of 388 participants (313 females and 75 males) between the ages of 18-66 were included to the study. The majority of the population was found as female (%80,1), having had university education (%84,2) and currently married (%54,1). A Sociodemographic Information Form, the Padua Inventory, the Dissociative Experiences Scale and the Childhood Trauma Questionnaire were applied to all participants. In the analysis of the data, Kolmogorov–Smirnov test, frequency analysis and Pearson Correlation were used. Results: According to the findings, a significant relationship was observed between obsessive-compulsive symptoms and childhood trauma both total and sub-dimensional scores. In addition, positive relationships were observed between contamination obsessive-compulsive symptoms and sexual abuse history in childhood. Our results show results also showed that a significant relationship existed between obsessional thoughts compulsive symptom and derealization / depersonalization and a positive correlation was observed between dissociative amnesia and control obsessive compulsive symptoms. The results showed that increasing of amnesia experiences were correlated with higher control obsessive compulsive behaviors which is explained by the development of obsessive-compulsive symptoms and repeated control behaviors due to decreased trust in memory in this study. Conclusion: These findings indicated significant relationship with different types of obsessive-compulsive symptoms, childhood traumas and dissociation.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 49-58)
viii, 68 leaves

Anahtar Kelimeler

Çocukluk çağı travması, Dissosiyatif yaşantı, Dissosiyasyon, Obsesif kompulsif belirti, Travma, Childhood trauma, Dissociation, Dissociative experiences, Obsesive compulsive symptom, Trauma

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kılıç, B.S.S.P. (2019). Obsesif kompulsif belirtilerin çocukluk çağı travma türleri ve dissosiyatif yaşantılarla ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.