Güzel sanatlar alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarının psikopatolojileri ve kişilik özellikleri üzerindeki etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017-01-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu araştırmada, Güzel Sanatlar alanında öğrenim gören bir grup gönüllü üniversite öğrencisinin; yaratıcılıklarının psikopatoloji ve kişilik özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza, alanyazında bulunan konuyla ilgili makaleler de yaratıcılık ile psikopatoloji ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin anlatılması ve tartışılması kaynak olmuştur. Çalışma kapsamında; sosyodemografik özellikler, bölüm seçimleri, eğitim alanları, kişilik yapıları, psikopatoloji gibi değişkenler yaratıcılık düzeyleri açısından incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 22.0 programının kullanımıyla analiz edilmiştir. T test, Anova testi ve Ki Kare testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında değişkenler arasındaki ilişki farklılıklarını belirlemek için tamamlayıcı olarak Post Hoc Tukey testi, sürekli değişkenler ile arasındaki ilişki Pearson Korelasyon ve Regresyon analizi uygulanarak incelenmiştir. Araştırmaya 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarından Işık Üniversitesi’nin ve Pamukkale Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar fakültelerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 200 gönüllü öğrenci katılmıştır. Uygulama, araştırmacı tarafından geliştirilen, ‘’Sosyodemografik Bilgi Formu’’, psikopatolojik değerlendirme için, “Kısa Semptom Envanteri”; yaratıcılık düzeylerini belirlemek için ‘’Raudsepp Ne Kadar Yaratıcısınız Ölçeği’’, kişilik özelliklerini belirlemek için ise ‘’On Maddelik Kişilik Ölçeği’’ yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular alanyazın ile paralellik göstermektedir. Yapılan korelasyon analizinde yaratıcılık ile anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuşken, yapılan regresyon analizinde ise yaratıcılık ile depresyon, anksiyete ve somatizasyon arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Yapılan analizde yaratıcılık ile deneyime açıklık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuşken, yaratıcılık ile duygusal dengelilik arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan Anova ve ki kare analizlerinin sonucunda yaratıcılık ile sosyo demografik değişkenlerin alt boyutlarından, yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği şehir, anne-baba eğitim düzeyi, ekonomik düzey, ailenin sanatsal eğilimi, eğitim alanları, alan dışı ilgilenilen başka sanatsal alanlar, görsel ve yazılı yayın takibi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yaratıcılık ve sosyo demografik değişkenlerin regresyon analizinde, baba-anne eğitiminin, ailenin sanatsal eğiliminin ve eğitim alanının yaratıcılığı yordadığı, yaratıcılık ile psikopatolojik boyutlar, kişilik özellikleri ve sosyo demografik değişkenler üzerine yapılan regresyon analizinde ise baba-anne eğitiminin, eğitim alanının ve görsel ve yazılı yayın takibinin yaratıcılığı yordadığı saptanmıştır.
This study aimed to investige the impact of pschopathology and personality traits of creativity on a group of volunteer university students in the fiels of Fine Arts. The articles related to the topic in the literature of study have been the source of discussing the relationship between the creativity and psychopathology and personality traits. In this scope of work; variables such as sociodemographic characteristics, episode selection, education fields, personality structures, psychopathology were examined in terms of their creativity levels. The findings of the study were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 22.0 program. T test, Anova test and Chi square test were used. Post-Hoc Tukey test is used as complement to determine the relationship differences between the variables after the Anova test, the relationship of the correlation with continuous variables is studyied with the Pearson Correlation and Regression analysis. The research has been carried out on the basis of a total of 200 students studying in 1st, 2nd, 3rd and 4th classes of Işık University and Fine Arts faculties of Pamukkale University from 2015-2016 and 2016-2017 academic years. The application was made with the scales which were developed by the researcher's "Sociodemographic Information Form" for pschopathological assesment "Brief Symptom Inventory" to determine the level of creativity "Randsepp, The Scale of How Creative Are You" to determine the personality traits and " Ten Items of Personality Scale". The findings obtained as a result of the resarch are consistent with the text. There was a positive relationship between creativity and anxiety, depression, negative self, somatization and hostility in the correlation analysis, whereas there was also a positive relationship between creativity and depression, anxiety and somatization in the regression analysis. It was found out, there was a positive relationship between creativity and the state of being open to new experience in the analysis, while there was a negative relationship between creativity and emotional balance. As a result of the Anova and chi-square analyzes,there was a significant relationship between the creativity and subscales of socio-demographic variables, the city where a large part of his or her life is spent, the educational level of the parents, the economic level, the artistic tendency of the family, the fields of education, other artistic areas of interest, and visual and written publications. In the regression analysis of creativity and socio demographic variables, the education of parents,the artistic tendency of the family and the educational field is predicting the creativity, whereas in the regression analysis on creativity and psychopathological dimensions, personality traits and socio-demographic variables, the education of parents and the educational field and the follow-up of the visual and written publications is predicting the creativity.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 100-111)
xii, 121 leaves

Anahtar Kelimeler

Anksiyete, Deneyimere açıklık, Depresyon, Duygusal dengelik, Hostilite, Olumsuz benlik, Psikopatoloji, Somatizasyon, Yaratıcılık, Anxiety, Creativity, Depression, Emotional balance, Hostility, Negative self, Psychopathology, Somatization, The state of being open to experience

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gürhan, B. (2017). Güzel sanatlar alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarının psikopatolojileri ve kişilik özellikleri üzerindeki etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.