Evlilik doyumunun sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve problem çözme becerisi ile ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-01-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı evli bireylerin evlilik doyumlarının sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu yolla, evlilik doyumunu etkileyen kişilik özellikleri ve evlilikte problem çözme becerileri incelenerek, toplumun en küçük yapıtaşı olan aile kurumundaki problemlere etkili müdahaleler geliştirebilmek hedeflenmiştir. Yöntem: Bu araştırma www.docs.google.com bağlantısı yolu ile 18 yaş ve üzeri, okur-yazar, evli ve 269’u kadın 131’i erkek olmak üzere toplam 400 birey ile yapılmıştır. Araştırmada sırasıyla ‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’ ile başlanmış, daha sonra sırası ile ‘Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu’, ‘Evlilikte Uyum Ölçeği’, ‘Sosyotropi-Otonomi Ölçeği’, ‘Evlilikte Problem Çözme Ölçeği’ ve ‘Beck Depresyon Ölçeği’ uygulanmıştır. Araştırmada ilk olarak normallik varsayımı sınanmıştır. Verilerin normallik sınamasında Kolmogorov-Smirnov testi ve eğiklik-basıklık değerleri incelenmiştir. Analizler sonucunda toplam puanların dağılımının normal olmadığı görülmüş ve parametrik olmayan testler tercih edilmiştir. Araştırmada ikili gruplar arasındaki farkı incelemede, Mann Whitney U, araştırma değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Spearman’s rho korelasyon analizi uygulanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS.22 (Statistical Package for Social Science) paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan katılımcıların 269’u (%67,3) kadın, 131’i (%32,8) erkektir. 106’sı (%26,5) lise mezunu ve alt düzeyinde, 294’ü (%73,5) üniversite mezunu ve üzerindedir. 116’sının gelir durumu (%29) iyi ve 284’ünün (%71) orta ve altı gelir düzeye sahiptir. Araştırmaya katılan bireylerin evlilikte problem çözme becerisi ile evlilikte uyum, otonomi toplam ve kişisel başarı alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre evlilikte problem çözme becerisi arttıkça evlilikte uyum puanı da artmaktadır. Evlilikte uyum ile sosyotropiotonomi kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre; kişinin evlilikte problem çözme becerisi arttıkça evlilikte uyum puanının da arttığı görülmüş olup, bireylerin evlilik hayatında problem çözme becerilerinin önemi belirlenmiştir.
Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between sociotropy-autonomy personality traits and problem solving skills of married couples. In this way, it is aimed to develop effective interventions to problems in the family institution, which is the smallest building block of society, by examining the personality traits and problem solving skills in marriage which affect the satisfaction of marriage. Method: This research was composed of a total 400 individuals, 269 females and 131 males, all 18 years and above, and all married, through www.docs.google.com. The ‘Written Informed Consent Form’, ‘Sociodemographic Features and Data Form’, ‘Marital Adjustment Scale’, ‘Sociotropy-autonomy Scale’, ‘Marital Problem Solving Scale’ and ‘Beck Depression Scale’ were applied online to all participants. In the study, the hypothesis of normality was first tested. The Kolmogorov-Smirnov test and the height and height values of the data were analyzed in the normality Test. As a result of the analyses, it was observed that the distribution of the total scores was not normal and nonparametric tests were preferred. In the study, the difference between the two groups was examined, Mann Whitney U, and Spearman's Rho correlation analysis was applied to examine the relationship between the variables. SPSS for analysis of data.22 (statistical package for social science) package program was used. Results: 269 (67.3%) of the participants were females and 131 (32.8%) were males. 106 (26.5%) participants had an education level of high school or below, and 294 (73.5%) were university. The income status of 116 (29%) was good and 284 (71%) had middle and lower levels of income. A positive correlation was found between the problem solving skills of the participants in the study and the marital alignment, autonomy, total and personal success subscales. According to our results, as the problem solving skills in marriage increased, the adjustment score in marriage increased. No significant relationship was observed between marital harmony and sociotropy-autonomy personality traits. Conclusion: According to the findings of our study, as the problem solving skills of the individual increased in marriage, the marital adjustment scores were also increased, and thus the importance of problem solving skills of individuals was pointed out in marriage life.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 60-76)
xi, 89 leaves

Anahtar Kelimeler

Evlilik, Evlilik doyumu, Evlilikte problem çözme, Otonomi, Sosyotropi, Autonomy, Marital, Marital problem solving, Marital satisfaction, Sociotropy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kayış, T. (2019). Evlilik doyumunun sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve problem çözme becerisi ile ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.