Perceptions on strategy in general and strategic management : a survey on common strategic perception among medium-high level managers in Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-06-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

The usage of the notion of strategy, defined as the ways to be followed for the military units and the countries to reach specified goals has a history that can be traced back 2500 years. The theory of strategy is a process of development for the last 170 years related to fields of wars, international relations and state administration. During this development phrase, the interrelation between politics and strategy, both in theoretical and practical domains, has been a subject of debate. The strategic management of corporations has been in the limelight of academic and managerial circles as an area of scientific management for the last 50 years. Many important works have been related to multinational and large-scale corporations both in theoretical and practical areas. However, it is observed that those works, carried out in the two different areas have been quite feeble, in the context of comparison of them and searching for the relationships between them. The behaviour of human beings and societies are shaped under the influence of various concrete and abstract factors. There is no doubt that culture, conceptions and perceptions have a special position among the aforementioned abstract factors. When the subject is approached from this aspect, it can be considered that the level of strategic perception that the managers of different organizations in a country have a special place in the determination of national, sectoral and organizational priorities and the formation of policies to be applied. These levels can be defined as '' strategic culture and perception capacity '' or '' total strategic thinking quality ''. Therefore, the behaviour of medium-high level managers of varios organizations in a country has a specific importance. These people from the basis for the strategic decisions of upper level managers with their ideas propositions while they also produce goods and services in their specific areas. It is natural that the cultures, understanding and perceptions of medium-high level managers of organizations of various sectors can have differences both in sectoral and organizational fields. However, it should also be specified at what areas those differences are accumulated and at what levels they are. The purpose of this study is the determination of different and common areas of strategic perceptions of medium-high level managers that have contributions and effects in the strategic decision making process of different sectors. The factors that determine the differences in strategic perception are specified by a literature survey covering the areas '' historical background and development of strategic thought '', '' the dimensions of strategy from military point of view and principles of war '','' strategy and strategic management in business world '' and '' methodological strategic foresight ''. Altough the targeted area of this subject covers a wide area, the target population of this study is confined to three representative groups for the sake of brevity and specification. These three groups are '' civilian bureaucratic managers, '' military bureaucratic managers '' and '' business sector managers ''. In order to clarity the views and perceptions of those groups, this study has used a descriptive method and applied the '' purposive sampling '' technique. Interviews have been carried out on the sampled groups under the headings of '' strategic culture and understanding in general '' relations between strategy in general and strategic management '' and '' level of the awareness of the problem on strategic perception '' and the results have been evaluated accordingly''.
Strateji kavramının, askeri birliklerin ve ülkelerin yönetimi ve hedeflerine ulaşmaları kapsamında kullanılmaya başlanması yaklaşık 2500 yıl öncesine gitmektedir. Teori olarak ise strateji, savaşlar, dış ilişkiler devlet yönetimi alanlarında 170 yıldır gelişimini sürdürmektedir. Bu gelişim süresi içinde politika ve strateji arasındaki ilişkiler teorik ve pratik alandaki tartışmaların konusu olagelmiştir. İşletmelerin Stratejik Yönetimi kavramı ise son 50 yıldır yönetim alanının bilimsel bir konusu olarak dünya akademik ve işletme çevrelerinin gündemini işgal etmektedir. Bu kapsamda, çok uluslu ve büyük ölçekli işletmelerin yönetimine ilişkin olarak teorik ve pratik alanda önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak, devlet kurumları ve özel işletmeler gibi iki farklı alanın amaçlarına yönelik olarak sürdürülen bu çalışmaların birbiri ile karşılaştırılması ve aralarındaki bağın ortaya çıkarılması konusundaki gayretlerin oldukça zayıf kaldığı gözlenmektedir. İnsanların ve toplumların davranışları somut ve soyut çeşitli faktörlerin etkisi altında şekillenmektedir. Soyut faktörler arasında kültür, anlayış ve algılamaların özel bir yer işgal ettiği kuşkusuzdur. Konuya bu açılardan yaklaşıldığında, bir ülkenin farklı kurumlarındaki yöneticilerin sahip oldukları stratejik kültür stratejik yönetim ilişkisi ve Ortak strateji algılamasının düzeyinin, ulusal, sektörel ve kurumsal önceliklerin belirlenmesinde ve uygulanacak politikaların oluşturulmasında önemli rolü olduğu düşünülebilir. Bu durum, bir ülkenin '' stratejik kültür ve algılama kapasitesi '' veya '' toplam stratejik düşünce kalitesi '' olarak da adlandırılabilir. Dolayısıyla, ülkenin çeşitli kurumlarındaki orta üst düzey yöneticilerin durumu özel bir önem arz etmektedir. Bunlar bir taraftan kendi alanlarında mal ve hizmet üretimlerini sürdürürken, diğer taraftan da geliştirdikleri fikir ve önerilerle üst düzey yöneticilerin alacakları stratejik kararlara alt yapı oluşturmaktadır. Çeşitli sektörlere mensup orta üst düzey yöneticilerin kültür ve algılamalarının da sektörel ve kurumsal bazda bazı farklılıkların olması doğaldır. Ancak, söz konusu kültür ve algılama farklılıklarının derecesi ve hangi alanlarda yoğunlaştığının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma, farklı sektörlerde stratejik kararların alınmasında katkıları/etkileri olan Orta-üst düzey yöneticilerin strateji algılamaları arasındaki farklı ve Ortak yönlerinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Strateji algılamasını belirleyen faktörler; '' Tarihsel altyapı ve stratejik düşüncenin evrimi '' , '' askeri açıdan stratejinin boyutları ve harp prensipleri '', '' İş dünyası açısından strateji ve stratejik yönetimi '' ve '' Yöntemsel stratejik öngörü '' konularında yapılan literatür çalışmasından çıkarılmıştır. Araştırmanın hedef kitlesi çok geniş bir alanı kapsamakla beraber, bu alanı bir ölçüde daraltmak ve belirginleştirmek için hedef kitle üç grup altında incelenmiştir. Bunlar; '' sivil bürokrat yöneticiler '', '' asker bürokrat yöneticiler '' ve '' şirket yöneticileri'' dir. Bu grupların görüş ve algılamalarını ortaya çıkarmak için araştırma yönetimi belirlenmiş ve ''amaçlı örnekleme'' uygulanmıştır. Örnek kütle üzerinde; '' Genel strateji kültürü/anlayışı ve algılaması '', '' Genel strateji-işletmelerin stratejik yönetimi ilişkisi '' ve '' Strateji algılaması konusundaki sorunların farkındalık düzeyi '' ana başlıkları altında görüşmeler yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 157-161)
xvi, 206 leaves

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çeşmeci, N. (2010). Perceptions on strategy in general and strategic management: a survey on common strategic perception among medium-high level managers in Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.