Development of divergent thinking self-assessment scale

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

The aim of this study is to develop a scale for determining the divergent thinking self-assessment levels of adults over 18 years of age. In line with the aim of the present study, a 28-item-trial form was applied to the participants. Exploratory factor analysis based on the method of oblique rotation revealed that the scale had a 21-item and two-factor components structure. Subdimensions are entitled as rationality and subjectivity. The eigenvalue of the rationality subdimension was found to be 6.90. The eigenvalue of the subjectivity sub-dimension was found to be 3.94. The total variance of the two-factor structure was found to be about 50.66%. The Cronbach coefficient score for the whole scale was.91. The Cronbach coefficient reliability scores for the sub-scales of rationality and subjectivity were .92 and .85, respectively. Moreover, item correlation coefficients were above .50 for all the items of the form. Consequently, validity and reliability analysis indicate that the final form can measure the levels of divergent thinking selfassessment of the participants. The Divergent Thinking Self-Assessment Scale may provide an opportunity to reveal whether there is a relationship between self-assessment scale and performance assessment scale on divergent thinking, which can be a suggestion for further studies. The Divergent Thinking Self-Assessment Scale is considered to contribute to the studies related to creativity and divergent thinking.
Bu araştırmanın amacı, 18 yaş üstü, yetişkinlerin ıraksak düşünme öz değerlendirme düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Iraksak düşünme becerileri, yaratıcı düşünme ve yenilikler üretme ile ilişkilidir. Iraksak düşüncenin değerlendirilmesi için geliştirilmiş farklı testler bulunmaktadır. Bu araştırmada geliştirilen ölçme aracında, birey kendisini değerlendirmektedir, kişiler kendilerini ıraksak düşünce bağlamında ne düzeyde yeterli gördüklerini ortaya koymaktadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda 28 maddeden oluşan deneme formu katılımcılara uygulanmıştır. Oblik döndürme yöntemine dayalı açımlayıcı faktör analizi çalışmaları ölçeğin 21 maddeli, iki faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Alt boyutlar; akıcılık ve öznellik olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin akılcılık alt boyutunun özdeğeri 6.90, öznellik alt boyutunun özdeğeri 3.94 olarak bulunmuştur. Elde edilen iki faktörlü yapının toplam varyansı % 50.66 düzeyindedir. Ölçeğin tamamına ait cronbach α güvenirlik katsayısı .91 iken alt boyutlara ait cronbach α güvenirlik katsayısı akılcılık için .92 öznellik için .85’dir. Ayrıca madde toplam korelasyonları tüm maddeler için .50’nin üzerindedir. Sonuç olarak geçerlik ve güvenirliğe ilişkin bulgular ulaşılan nihai formun, ıraksak düşünce öz değerlendirme düzeyini ölçebileceğine işaret etmektedir. Bu çalışmadan elde edilen ölçek, bireylerin ıraksak düşünme becerilerini değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Iraksak düşünme gibi farklı düşünme becerilerini değerlendiren ölçüm araçlarının sayısının arttırılması, konu ile ilgili modellerin ve teorilerin geliştirilmesine olanak sağlayabilir. Iraksak Düşünme Öz Değerlendirme Ölçeği'nin yaratıcılık ve ıraksak düşünme ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Divergent thinking, Divergent thinking self-assessment, Scale development, Iraksak düşünme, Iraksak düşünme öz değerlendirme, Ölçek geliştirme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

39

Künye

Ordu, F. & Yöntem, M. K. (2020). Development of divergent thinking self-assessment scale. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 69-91.