Profesyonel dansçı olan ve olmayan bireylerde bağlanma stilleri, sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023-02-22

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu araştırmanın amacı bağlanma stilleri, sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumları arasındaki ilişkilerin yeme bozuklukları açısından risk grubu olarak görülen profesyonel dansçı grubu ve dansçı olmayan karşılaştırma grubunda incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi 18-79 yaş arası toplam 383 katılımcıdan oluşmaktadır (159 profesyonel dansçı grubu katılımcısı ve 224 profesyonel dansçı olmayan karşılaştırma grubu katılımcısı). Demografik Bilgi Formu, Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği, YTT-26 ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği katılımcılara online olarak iletilmiştir. Hipotezleri test edebilmek adına bağımsız örneklem t-test analizi, Pearson korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve aracı etki analizi (Process Macro Model 4) kullanılmıştır. Yürütülen analizlerin sonuçlarına göre, profesyonel dansçıların yeme tutumları dansçı olmayan karşılaştırma grubunun yeme tutumlarına kıyasla daha fazla bozulma göstermektedir ve profesyonel dansçıların Beden Kitle İndeksi (BKİ) dansçı olmayan grubun BKİ değerinden anlamlı derecede düşüktür. Hem profesyonel dansçı grubu için hem de dansçı olmayan karşılaştırma grubu için güvensiz bağlanma stilleri (kaygılı ve kaçıngan bağlanma) ve sosyal görünüş kaygısı değişkenleri, yeme tutumları ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Kaygılı bağlanma stili ve sosyal görünüş kaygısı değişkenlerinin yeme tutumlarını anlamlı düzeyde pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Her iki grup için de kaygılı bağlanma stili ile yeme tutumları arasındaki ilişkide sosyal görünüş kaygısı değişkeni aracı rolü oynamaktadır ancak kaçıngan bağlanma stili ile yeme tutumları arasındaki ilişkide sosyal görünüş kaygısı profesyonel dansçı grubunda aracı etkiye sahipken dansçı olmayan karşılaştırma grubunda aracı etkiye sahip değildir. Sonuçlar göstermiştir ki, profesyonel dansçı grubu yeme tutumlarındaki bozulmalar açısından daha fazla risk altındadır ve güvensiz bağlanma stilleri (kaygılı ve kaçıngan bağlanma) ile sosyal görünüş kaygısı bozulmuş yeme tutumlarına katkı sağlamaktadır.
The aim of this research was to examine the relationship between attachment styles, social appearance anxiety, and eating attitudes in professional dancers who are seen as a risk group for eating disorders, and the non-dancer comparison group. The sample size of the research consisted of 383 participants between the ages of 18 and 79 (159 were professional dancers and 224 were non-dancer group participants). Demographic Information Form, Three-Dimensional Attachment Styles Scale, Social Appearance Anxiety Scale, and Eating Attitude Test Short Form (EAT-26) were given to the participants via online forms. Independent Sample T-Test, Pearson Correlation, Simple Linear Regression, and Mediator analysis were used to test the hypothesis. According to the results of the conducted analysis, professional dancers’ eating attitudes were more distorted when contrasted with the non-dancer group and the Body Mass Index (BMI) scores of professional dancers were significantly lower than those of the non-dancer group. For both dancer and non-dancer groups, insecure attachment styles (avoidant and anxious attachment) and social appearance anxiety were positively correlated with eating attitudes. Anxious attachment, and social appearance anxiety predicted eating attitudes positively. Social appearance anxiety had a mediatör role in the relationship between anxious attachment style and eating attitudes for both groups. However, in the relationship between avoidant attachment style and eating attitudes, social appearance anxiety had a mediator role for professional dancer group but not for non-dancer group. The results showed that professional dancers are under more risk in terms of disordered eating attitudes. Also, insecure attachment styles and social appearance anxiety contribute to disordered eating attitudes.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 62-73)
xii, 81 leaves

Anahtar Kelimeler

Yeme tutumları, Dansçı, Sosyal görünüş kaygısı, Bağlanma, Güvensiz bağlanma, Eating attitudes, Dancer, Social appearance anxiety, Attachment, Insecure attachment

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çelik, İ. (2023). Profesyonel dansçı olan ve olmayan bireylerde bağlanma stilleri, sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.