Geç ergenlik döneminde kişilik özellikleri ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide baş etme yöntemleri ve algılanan sosyal desteğin düzenleyici rolünün incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024-02-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu çalışmada geç ergenlik dönemindeki bireylerin kişilik özellikleri ile oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide baş etme yöntemleri ve algılanan sosyal desteğin düzenleyici etkileri araştırılmıştır ve sosyodemografik özelliklerin, oyun ve dijital kullanım ile ilgili özelliklerin oyun bağımlılığı ile ilişkisi incelenmiştir. Yöntem: Çalışma, kolaylıkla bulunabileni örnekleme yöntemi kullanılarak 18-25 yaş arasında 182 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sosyodemografik Bilgi Formu, Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Formu (İOOBÖKF) kullanılmıştır. Çalışmada hipotezleri test etmek amacıyla SPSS programı ile çoklu regresyon analizi ve Process Macro eklentisi kullanılarak moderatör analizi uygulanmıştır. Sosyodemografik değişkenlerin ve ana değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendirmek için bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda deneyime açıklık, özdenetim ve algılanan sosyal desteğin tüm alt boyutlarının oyun bağımlılığı ile ilişkili olduğu, baş etme yöntemleri ve algılanan sosyal desteğin kişilik özellikleri ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Oyun bağımlılığı puanlarının cinsiyet, yaş, meslek durumu, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, oyun aracı, oyun türü, oyundan arkadaş edinme, oyun platformu, kullanılan sosyal medya uygulaması, sürekli kullanılan madde ve ortalama oyun saati değişkenleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Örneklemin oyun bağımlılığı açısından risk grubunda bulunanların oranının %3,8 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre oyun bağımlılığı ve oyunla uğraş arasındaki farkın daha iyi anlaşılması gerektiği görülmüştür. Diğer yandan nörotik kişilik özelliğine sahip gençler için işlevsel baş etme yöntemleri ve algılanan sosyal desteğin koruyucu faktör olduğu değerlendirilmiştir.
Objective: This study investigates the moderating effects of coping strategies and perceived social support in the relationship between personality traits and game addiction in late adolescence and also examines the relationship between game addiction and sociodemographic features, feautres related to gaming and digital use. Method: This study was conducted with 182 people between ages of 18-25 using the convenience sampling method. In the study, Sociodemographic Information Form, Five Factor Personality Scale, Coping Styles Scale, Multidimensional Perceived Social Support Scale and Internet Gaming Disorder Scale Short Form were used as data collection tools. In order to test the hypotheses of the study, multiple regression analysis and moderator analysis were applied using the Process Macro in SPSS program. Independent samples t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis were applied to evaluate relationships of sociodemographic variables and main variables with each other. Results: It has been determined that openness to experience, conscientiousness and perceived social support were related to game addiction, coping strategies and perceived social support had moderating effects in the relationship between personality traits and game addiction. Game addiction scores were found to be related to gender, age, occupational status, education level, income level, gaming tool, game type, making friends from game, game platform, social media application, frequently used substances and average game time. Based on the game addiction scales cut-off score, it was determined that the rate of the risk group in terms of game addiction in the sample was fairly low with 3.8%. Conclusion: It was seen that the difference between game addiction and engagement to game should be better understood according to research results. On the other hand, functional coping strategies and perceived social support were evaluated as protective factors for young people with neurotic personality trait.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 179-207)
xvii, 215 leaves

Anahtar Kelimeler

Geç ergenlik, Kişilik özellikleri, Oyun bağımlılığı, Baş etme yöntemleri, Algılanan sosyal destek, Late adolescence, Personality traits, Game addiction, Coping strategies, Perceived social support

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ünal, F. (2024). Geç ergenlik döneminde kişilik özellikleri ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide baş etme yöntemleri ve algılanan sosyal desteğin düzenleyici rolünün incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.