İnternet bağımlılığının yordayıcıları olarak sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve duygu düzenleme güçlüğü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017-01-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Problemin tanımı: Bu çalışmanın amacı internet bağımlılığının sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri, duygu düzenleme güçlüğü ve yaşam doyumu ile ilişkilerinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 185’i kadın, 337’si erkek olmak üzere 522 erişkin internet kullanıcısından oluşmaktadır. Veri toplama aşamasında Sosyo-Demografik Veri Formu, Sosyotropi-Otonomi Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımları oluşturulmuş, Bağımsız Örneklem T- Test, One Way ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve Spearman’s rho analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Bulgularımıza göre internet bağımlılığı düzeyinin kadınlara oranla erkeklerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve tüm katılımcılar arasında yaşın artması ile anlamlı düzeyde azaldığı görülmektedir. Sosyotropi kişilik özelliklerinin erkeklerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Otonomi kişilik özelliklerinin ise evli olmayan ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip bireylerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. Duygu düzenleme güçlüğü ile yaş arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre internet bağımlılığı ile sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve duygu düzenleme güçlüğü arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Yaşam doyumu ile internet bağımlılığı arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Duygu düzenleme güçlüğünün sosyotropi kişilik özellikleri ile arasında pozitif, yaşam doyumu ile arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda bireylerin duygu düzenleme alanında yaşadığı güçlüklerin artmasının ve yaşam doyumlarının azalmasının internet bağımlılık düzeylerinin yordayıcısı olduğu söylenebilmektedir. Bunun yanında sosyotropik kişilik özelliklerine sahip bireylerin duygu düzenleme alanında güçlükler yaşadıkları ve yüksek sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerine sahip bireylerin internet bağımlılıklarının daha fazla olduğu ileri sürülebilir. Bu araştırma bulgularına göre ortaya çıkan sonuçlar ile internet bağımlılığında sosyotropiotonomi kişilik özelliklerinin ve duygu düzenleme güçlüğünün klinik yaklaşımdaki önemi vurgulanabilmektedir.
The statement of the problem: The aim of this study is to examine the association of internet addiction with the sociotropy-autonomy personality characteristics, emotion regulation difficulties and life satisfaction. Method: The sample included a total of 522 adult internet users, 185 females and 337 males, identified by simple random sampling method. All participants filled out a Socio-Demografic Information Form, the Sociotropy-Autonomy Scale, the Difficulties in Emotion Regulation Scale, the Internet Addiction Scale and the Satisfaction with Life Scale. In data analyses, frequency distributions were established and Independent Sample T-Test, One Way ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and Spearman’s rho correlation analysis were performed. Results: Our results showed that the level of internet addiction was significantly higher among males than females and had a significant and negative correlation with age among all participants. The level of sociotropy personality characteristics were significantly higher among males and autonomy personality characteristics were significantly higher among single and higher educated individuals. A negative and significant correlation was observed between age and emotion regulation difficulties. Positive and significant relationships were observed between internet addiction and sociotropy-autonomy personality characteristics and also emotion regulation difficulties. A negative and significant relationship was observed between life satisfaction and internet addiction. Emotion regulation difficulties had a positive and significant relationship with sociotropy personality characteristics and had a negative and significant relationship with life satisfaction. Conclusion: Our results show that higher emotion regulation difficulties and lower life satisfaction levels predicted higher internet addiction levels. Besides, individuals with sociotropy personality characteristics had more difficulties in emotional regulation and individuals with higher levels of sociotropy-autonomy personality characteristics had higher levels of internet addiction. These findings indicate the importance of sociotropy-autonomy personality characteristics and emotion regulation difficulties in the clinical approach of internet addiction.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 73-89)
xi, 102 leaves

Anahtar Kelimeler

Duyguları düzenleme güçlüğü, İnternet bağımlılığı, Sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri, Yaşam doyumu, Emotion regulation difficulties, Internet addiction, Life satisfaction, Sociotropy-autonomy personality characteristics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Budak, C.F. (2017). İnternet bağımlılığının yordayıcıları olarak sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve duygu düzenleme güçlüğü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.