Teknolojinin konut mekan tasarımına etkisi ve akıllı evler; İstanbul örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-01-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Mekân düzenlemeleri 1980’li yıllardan günümüze teknolojik gelişmelere paralel olarak toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre her geçen gün gelişmektedir. Bu çalışmada, tarihsel gelişim sürecinde teknolojinin mekân tasarımına yansımaları, konut mekânı ve ‘akıllı ev’ kavramları üzerinden irdelenmiştir. Çalışma; yerinde inceleme, literatür araştırması ve gözleme dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Mekân tasarımının fonksiyonel, estetik ve konfor koşulları, örnekler üzerinde analiz yapılarak anlatılmıştır. Artan dünya nüfusu ve kentleşme hızına paralel olarak kentlerin önemli unsurlarını oluşturan yüksek akıllı konutlar tüm dünyada güncel çözümler olarak üretilmektedir. İstanbul’da da son yıllar içerisinde kentsel dönüşüm ile yapı stoğu değişerek akıllı ev olma iddiasıyla üretilen yüksek konutlar artmıştır. Araştırılan örnekler, akıllı ev kavramını projelerini tanımlamak için kullanan yüksek konut projelerinden seçilmiştir. Çalışmanın amacı teknoloji ve mekân tasarım ilişkisi, etkileşimi ve değişimi kavramlarıyla ilişkili olan otomasyon sistemleri ve ‘akıllı ev’ kavramlarını seçilen örnekler üzerinden anlamaktır. Birinci bölümde; mekân ve teknoloji ilişkisi, ikinci bölümde, mekân tasarım gelişimleri, konut tipolojileri ve mekânsal özellikleri irdelenmiştir. Üçüncü Bölümde, akıllı evler ve otomasyon sistemleri tanımları, özellikleri ve çeşitleri irdelenmiş, dünyadan örnekler araştırılırken İstanbul’dan seçili 10 yapı araştırılmıştır. Çalışmanın Dördüncü bölümünde ise araştırılan örneklerden İstanbul’da bulunan Nisbetiye On Rezidans yapısı detaylandırılarak genel özellikleri, plan, mekân ve otomasyon özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın Beşinci bölümünde konu ile ilgili güncel teknolojiler değerlendirilmiştir. Geleceğin teknolojisi ve önemli bir parçası olarak düşünülen akıllı ev sistemleri yüksek konut projelerinde kentlerin vazgeçilmez unsurları olacağı ön görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın teknoloji ve mekân tasarımı alanında araştırma yapan öğrencilere, akademisyenlere ve diğer araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
Spatial design have been developing day by day according to the needs and expectations of the society in parallel with technological developments since 1980s. In this study, the reflections of technology on spatial design in the historical development process are examined through the concepts of residential area and "smart home". The study was conducted based on site survey, literature research and observation. The functional, aesthetic and comfort conditions of the spatial design are explained with the analysis of the samples. In line with the increasing world population and the speed of urbanization, ultra smart homes, which constitute important elements of cities, are created as up-to-date solutions all over the world. In recent years, through urban transformation, building stock in Istanbul has changed and the number of high-rise buildings,constructed within the context of a smart home, have increased The samples studied were selected from high-rise projects that are used to identify smart home projects. The aim of the study is to understand the concepts of automation systems and 'smart home' related to technology-spatial design relationship, interaction and change. In the first chapter; the space and technology relationship , in the second chapter, spatial design developments, housing typologies and spatial characteristics are examined. In the third chapter, the definitions, characteristics and types of smart houses and automation systems were examined and while the samples from the world were studied, 10 buildings selected from Istanbul were studied. In the fourth chapter of the study, the Nisbetiye On Residence construction in Istanbul was examined in detail and the general characteristics, plan, space and automation features of the samples were studied. In the fifth chapter of the study, current technologies related to the subject are evaluated. It is predicted that smart home systems which are considered to be an important part of the future and technology will be the indispensable elements of high-rise projects. In this respect, it is thought that the study will benefit the students, academics and other researchers who are doing research in the field of technology and spatial design.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 108-114)
xi, 115 leaves

Anahtar Kelimeler

Akıllı ev sistemleri, Konut, Mekân, Otomasyon, Teknoloji, Automation, Housing, Smart home systems, Space, Technology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akyazıcı, B. (2019). Teknolojinin konut mekan tasarımına etkisi ve akıllı evler; İstanbul örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.