Bir grup üniversite öğrencisinde belirlenen sosyal anksiyete düzeylerine göre bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017-01-17

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Problemin Tanımı: Bu araştırmanın amacı bir grup üniversite öğrencisinin sosyal anksiyete düzeyleri ile bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma evrenini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde 2015-2016 yılı yaz okulu döneminde eğitim gören bir grup lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem toplamda 227 kişiden oluşmakla birlikte bunların 123'ü İstanbul Teknik Üniversitesi, 76'sı Işık Üniversitesi, 28'i Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisidir. Katılımcıların 149'u erkek 78'i kadındır. Örneklem, Sosyal Bilimler ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerini içermektedir. Katılımcıların yaşları 19 ile 25 arasında değişmektedir. Veri toplama aşaması 2016 Temmuz ayının başında başlayıp bir ay içerisinde tamamlanmıştır. Ölçekler öğrencilere dersliklerde dağıtılmıştır. Ölçek uygulamaları yaklaşık 25 dakika sürmüştür. Araştırmaya katılan bireylere, Araştırma Bilgi Formu (Bkz., Ek A), Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) (Bkz., Ek B), Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ) (Bkz., Ek C), Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) (Bkz., Ek D) uygulanmıştır. Araştırmada yer alan verilerin analiz çalışması SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Gerçekleştirilen korelasyon analizleri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile yaşam doyumu düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sosyal anksiyete ile bilinçli farkındalık arasındaki ilişkinin açıklayıcılık gücünü belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeylerinin bilinçli farkındalık düzeylerini azaltmakta olduğu tespit edilmiştir. Sosyal anksiyete ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin açıklayıcılık gücünü belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeylerinin yaşam doyumu düzeylerini azaltmakta olduğu tespit edilmiştir.Sonuç: Literatürde yer alan çalışmalar doğrultusunda, bilinçli farkındalık temelli programların anksiyete düzeyini azalttığı ve yaşam doyumunu arttırdığı bilinmektedir. Bu araştırma bulguları sonucunda, sosyal fobinin sıklıkla görüldüğü üniversite öğrencilerinde farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasının ve öğrencilerin bilinçlenmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber öğrencilerin yaşama yönelik doyumlarının artacağı düşünülmektedir.Araştırmadan edinilen bulgular literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
The Statement Of The Problem: This research paper aims to examine the relationship between mindful attention awareness and life satisfaction levels and social anxiety levels of a group of college students. Method: The research population involves college students. On the other hand, the sample group consists of social sciences and engineering undergraduate students from Istanbul Technical University, Işık University and Bahçeşehir University studying in 2015-2016 academic year. The research includes 227 people in total. The research findings were collected with the participation of 123 students from İstanbul Technical University and 76 students from Işık University and 28 students from Bahçeşehir University. The participants consist of 78 women and 149 men. The sample includes students from Social Sciences and Engineering Departments. The participants’ ages range from 19 years old to 25 years old. Data collection was initiated in July 2016 and finalized within one month. Scales were distributed to students in the classroom. Scales were administrated within approximately 25 minutes. Data were obtained by using the Sociodemographic Information Form (see Annex A), Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) (see Annex B), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (see Annex C) and Satisfaction with Life Scale (SWLS) (see Annex D). SPSS program were employed for data analysis. Results: The findings of the correlation analysis have been statically found significant. The findings of the correlation analysis demonstrate a significant negative correlation between students’ social anxiety levels and their mindful attention awareness levels. Additionally, there is a significant negative correlation between students’ social anxiety levels and their life satisfaction levels. The regression analysis was used to measure cause and effect between social anxiety and mindful attention awareness and a statistically significant relationship has been observed. In this respect, it has been understood that student’s social anxiety levels reduce their mindful attention awareness levels. The same result has been obtained for the relationship between students’ social anxiety and life satisfaction levels as well. Accordingly, student’s social anxiety levels reduce their life satisfaction levels. Conclusion: With respect to literature studies, it is known that activities basing on mindful attention awareness reduce anxiety level and increase life satisfaction. In this respect, the research findings suggest that specific programs should be carried out to raise awareness among students suffering from social anxiety. Thus, it is estimated that students’ life satisfaction will increase. The research findings have been discussed in line with the literature.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 79-85)
xi, 60 leaves

Anahtar Kelimeler

Bilinçli farkındalık, Sosyal anksiyete bozukluğu, Sosyal fobi, Üniversite öğrencileri, Yaşam doyumu, College students, Life satisfaction, Mindful attention awareness, Social anxiety disorder, Social phobia

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tuncer, N. (2017). Bir grup üniversite öğrencisinde belirlenen sosyal anksiyete düzeylerine göre bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.