Korkunun psikolojik sağlamlık üzerindeki yordayıcı rolü: adil dünya inancı ve sıkıntıya tolerans

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023-06-27

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Hayrettin ivgin

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu araştırmada korkunun bireylerin psikolojik sağlamlıkları üzerindeki yordayıcı rolü ile adil dünya inancı ve sıkıntıya dayanma kapasitesi arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Korkuyu inceleyen araştırmalarda katılımcılara korkuya neden olan uyaranların genellikle laboratuvar ortamında sunulduğu görülmektedir. Günlük yaşantılarında gerçek bir tehditle karşı karşıya olan bireylerin yer aldığı araştırmalar sayıca azdır. Bu çalışmada Dünya Sağlık Örgütü tarafından birçok kişide yaygın korkuya neden olduğu açıklanan gerçek bir tehdit olan Covid Korkusu ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemi yaşları 18 ile 66 arasında değişen 300 katılımcıdan (226 kadın, 74 erkek) oluşmaktadır. Araştırmada Covid 19 Korkusu Ölçeği, Sıkıntıya Dayanma Ölçeği ve Adil Dünya İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre bireylerin korku düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bireylerin korku düzeyi yükseldikçe psikolojik sağlamlık düzeyleri azalmaktadır. Bununla birlikte korku düzeyi psikolojik sağlamlık düzeyini yordamaktadır. Bireylerin sıkıntıya dayanma kapasiteleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bireylerin sıkıntıya dayanma kapasiteleri yükseldikçe psikolojik sağlamlık düzeyleri yükselmektedir ve sıkıntıya dayanma kapasitesi psikolojik sağlamlık düzeyini yordamaktadır. Genel adil dünya inancı ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki beklenenin aksine negatif yönlü olmuştur. Bu bulgunun pandeminin kaotik yapısı ve bu dönemde şahit olunanlar sonucunda adil dünya inancına sahip bireylerin yaşamış oldukları olası bilişsel çelişki ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması önerilmiştir. Bireylerin psikolojik sağlamlık seviyelerinin cinsiyet ve medeni durumlarına göre farklılaştığı gözlemlenmiştir. Erkeklerin psikolojik sağlamlık düzeyleri kadınlara göre daha yüksektir. Evli katılımcıların psikolojik sağlamlık düzeyleri evli olmayanlara göre daha yüksektir. Araştırma sonuçları ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır.
The aim of this study was to investigate the predictive role of fear on individuals' psychological resilience and the relationships between belief in a just world and the capacity to tolerate distress. The sample of the study consisted of 300 participants (226 women, 74 men) aged between 18 and 66. A relational screening model was used in the study. The scales used in the study were The Fear of COVID-19 Scale, The Distress Tolerance Scale, and The Belief in a Just World Scale. The ethics commission approval required to conduct the study was obtained. The data of the study were analyzed with the SPSS 22.0 software. Independent groups t-test and regression analysis were used in the study. According to the data obtained from the study, individuals' levels of fear significantly predicted their levels of psychological resilience in a negative direction. On the other hand, individuals' capacity to tolerate distress significantly predicts their psychological resilience levels in a positive direction. The finding that the role of general just world belief on psychological well-being was negative contrary to expectations was interpreted as the chaotic nature of the pandemic and what was witnessed during this period may cause cognitive conflict in individuals with just world belief. Further research on this subject is recommended. It was observed that the psychological resilience levels of the participants differed according to gender and marital status. Men have higher levels of psychological resilience than women. It was observed that the psychological resilience levels of married participants were higher than single participants. The results of the study were discussed within the scope of the relevant literature and recommendations were made.
? ????????????? ???????????? ????????? ??????????? ????? ??????????????? ????? ?????? ? ??????????????? ???????????? ????? ? ?? ????? ? ???????????? ???, ??? ?? ?? ???????????? ????????????? ?????????. ???????? ?????? ???????? ?? 300 ?????????? (226 ??????, 74 ??????) ? ???????? ?? 18 ?? 66 ???. ? ???????????? ?????????????? ??????????? ?????? ????????????. ? ???????????? ?????????????? ????????? ?????: ????? ?????? Covid 19, ????? ????????? ? ???????? ? ????? ???? ? ???????????? ???. ?? ?????????? ???????????? ???????? ????????? ???????? ?? ?????. ?????? ???????????? ???? ???????????????? ? ??????? ????????? SPSS 22.0. ? ???????????? ?????????????? t-???????? ??????????? ????? ? ????????????? ??????. ???????? ??????, ?????????? ? ?????????? ????????????, ??????? ?????? ????? ????????? ?????? ?? ??????? ??????????????? ???????????? ?????. ? ?????? ???????, ??????????? ????? ?????????? ???????? ? ???????????? ??????? ?????????? ??????? ?? ??????????????? ????????????. ????????????? ?????????? ???????????? ????? ???????. ???? ????????, ??? ?????? ??????????????? ???????????? ?????????? ??????????? ? ??????????? ?? ?? ???? ? ????????? ?????????. ? ?????? ??????? ??????????????? ???????????? ????, ??? ? ??????. ???? ????????, ??? ??????? ??????????????? ???????????? ??????????, ????????? ? ?????, ??? ????, ??? ? ??????????, ?? ????????? ? ?????. ?????????? ???????????? ???? ????????? ? ?????? ??????????????? ?????????? ? ??????? ??????????????? ??????. ???????? ?????: ?????, ??????????????, ??????????? ????????????? ?????????, ???? ? ???????????? ???, ????????.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Korku, Psikolojik sağlamlık, Sıkıntıya dayanma kapasitesi, Adil dünya inancı, Pandemi, Fear, Psychological resilience, Capacity to tolerate distress, Belief in a just world, Pandemic, Cтрах, жизнестойкость, способность противостоять невзгодам, вера в справедливый мир, пандемия

Kaynak

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

58

Künye

Kazancı, D. & Akçinar, B. (2023). Korkunun psikolojik sağlamlık üzerindeki yordayıcı rolü: adil dünya inancı ve sıkıntıya tolerans. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 58, 201-214. doi:10.17498/kdeniz.1280006