Marka değerinin tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkisi: Türkiye pazarında bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023-04-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Müşteriler, satın alma kararı vermeden önce pek çok aşamada kararlarını sorgulamakta ve değiştirme eğilimi içindedirler. Marka yönetimi, bu sebeple firmaların ciddiyetle ele almaları gerektiği bir konudur. Tüketicilerin markalardan beklentileri günümüzde sürekli değişim göstermektedir. Markaların da kendi değerlerini yükselterek, markalaşma sürecindeki değer algılarını ileriye taşıyıp pazardaki payını korumasında marka değerinin satın alma niyeti ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bir ürünün marka değeri arttıkça, tüketicilerin güveni ve markaya yönelik olan satışlar da artacaktır. Literatürde, markaya olan güven ve tutum, markanın müşteriler açısından imajı ve değeri önemli bileşenler olarak tespit edilmiştir. Bu tezin konusu, marka değeri olgusunu oluşturan kavramlar (marka farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımı ve bağlılığı) ile tüketici satın alma niyeti ile olan ilişkisini incelemektir. Yapılan olan çalışmada, tüketici temelli marka değeri yaklaşımı esas alınmıştır. Bu amaçla, Türkiye telekomünikasyon sektöründeki Apple markasına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da çalışan beyaz yaka tüketiciler oluşturmaktadır. Kolayda örneklem tekniği ile 200 kişiye ulaşılmıştır. Literatür taraması yapılarak geçmiş çalışmalar incelenip, araştırmada veri toplama aracı olarak anket çalışması yapılarak marka yönetim ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonuçları SPSS paket programda analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler belirlenerek, güvenilirlik analizi ve korelasyon analizi sonucunda marka değerinin ve buna ait olan kavramların müşterilerin Apple gibi güçlü marka değerine sahip bir markanın, tüketici satın alma niyetinde etkili olduğu kararına varılmıştır.
Before making a purchase decision, customers question their decisions at many stages and tend to change them. For this reason, brand management is an issue that companies should take seriously. Consumers' expectations from brands is constantly changing. It is seen that the brand value is related to the purchase intention in the way that brands increase their own values, move their value perceptions forward in the branding process and protect their market share. As the brand value of a product increases, the trust of the consumers and the sales towards the brand will also increase. In the literature, trust and attitude towards the brand, image and value of the brand for customers have been identified as important components. The subject of this thesis is to examine the relationship between brand equity value concepts (brand awareness, perceived quality, brand association and loyalty) and consumer purchase intention. In the study to be done, the consumer-based brand equity approach is used. For this purpose, a research was conducted on the Apple brand in the Turkish telecommunications sector. The sample of the research consists of white-collar consumers working in İstanbul. Through convenience sampling, 200 respondents have been reached. By making a literature review, past studies were examined and a survey was used as a data collection tool in the research, and the brand management scale was used. Analysis results were analyzed in SPSS package program. By determining descriptive statistics, as a result of reliability analysis and correlation analysis, it was concluded that brand equity and its related concepts are effective in the consumer purchase intention of a brand with strong brand value such as Apple.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 68-74)
xi, 78 leaves

Anahtar Kelimeler

Marka, Marka yönetimi, Tüketici, Tüketici satın alma süreci, Marka değeri, Marka çağrışımı, Marka bağlılığı, Algılan kalite, Marka farkındalığı, Telekomünikasyon, Apple, Brand, Brand management, Consumer, Consumer purchasing process, Brand equity, Brand association, Brand loyalty, Perceived quality, Brand awareness, Telecommunications

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güler, T. (2023). Marka değerinin tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkisi: Türkiye pazarında bir uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.