4-6 yaş aralığındaki çocukların bağlanma stillerinin ve duygu düzenleme becerilerini incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-01-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, 4-6 yaş aralığındaki çocukların bağlanma stilleri ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, 4-6 yaş aralığındaki çocuklardan okul öncesine devam edenler oluşturmaktadır. İstanbul’da bulunan özel ve devlet okullarından 60 okul öncesi çağındaki çocuk çalışmaya alınmıştır. Araştırmanın tüm verileri Sosyodemografik Özellikler ve Bilgi Formu, Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği ve Güvenli Yer Senaryoları Testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Güvenli Bağlanma Düzeyi ve Duygu Düzenleme Becerisi arasındaki ilişkiyi ölçmek için Pearson analizi duygu düzenleme becerileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi test etmek için bağımsız T testi ve diğer bağımsız değişkenlerin bağlanma stilleri sınıflamasına göre ilişkisini incelemek için ki kare analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucuna göre Güvenli Bağlanma Düzeyi ile Duygu Düzenleme Becerisi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.01). Buna ek olarak güvenli ve güvensiz bağlanma sınıflamasında elde edilen bulgulara göre güvenli bağlanan çocukların (N=30), güvensiz bağlanan çocuklara (N=30) göre duygu düzenleme becerilerinin daha gelişmiş olduğu bulunmuştur (t (45.61) =6.33, p<.001). Yine güvenli bağlanan çocukların dikkat/dürtü kontrolü güvensiz bağlanan çocuklara göre daha yüksek bulunmuştur (t (58) =6.33, p<.001). Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, çocuk ile bakım veren arasındaki bağlanma stilinin, çocukların duygu düzenleme becerileri üzerine önemli bir faktör olduğunu vurgulamaktadır.
Objective: The aim of this study is to examine the emotion regulation and attachment patterns of children aged between 4 to six years old. Method: The sample of the present study consisted of randomly chosen 38 girls and 22 boys, 60 children in total, between the ages of 4-6 years from private and public schools, in Istanbul. All data were collected by applying Sociodemographic Characteristics and Information Form, Preschool Self Regulation Assessment-PSRA in Turkish context and Safe Place Scenarios Test. Data were analyzed using the Pearson Correlation, Independent T-Test and Chi-Square Test. Result: Results indicated that there was a significant positive correlation between Secure Attachment Level and Emotion Regulation Skill (p<.01). In addition, according to the findings obtained from the classification of secure and insecure attachment, it was found that children (N=30) with secure attachment patterns had more advanced emotion regulation skills than the children (N=30) who had insecure attachment patterns (t (45.61) =6.33, p<.001). Again, the attention/impulse control of children with a secure attachment patterns were found to be higher than the children with insecure attachment patterns (t (58) = 6.33, p<.001). Conclusion: The results support the knowledge that the attachment style between the child and the caregiver in the literature is an important factor in emotion regulation.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves: 52-61)
xi, 98 leaves

Anahtar Kelimeler

Bağlanma stilleri, Duygu düzenleme becerisi, Güvenli yer senaryoları, Okul öncesi, Öz düzenleme, Attachment styles, Emotion regulation, Preschool, Safe location scenarios, Self regulation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tulpar, L. B. (2019). 4-6 yaş aralığındaki çocukların bağlanma stillerinin ve duygu düzenleme becerilerini incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.