Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal kaygı, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimleri ve üniversiteye uyum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016-05-27

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal fobi, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimleri ve üniversiteye uyum arasında ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; sosyal fobi, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimlerinin üniversiteye uyum üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi’nin farklı fakültelerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 196 öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamında; üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyumu ölçmek için, “Üniversiteye Uyum Ölçeği”nin; sosyal kaygı düzeylerini belirlemek için Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği, depresyon düzeylerini ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği, anne-baba tutumlarını değerlendirmek için Ana Baba Tutum Ölçeği ve mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek için Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve diğer demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Mann Whitney-U testi, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı olarak Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında Spearman Korelasyon ve Regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, alan yazın ile paralellik göstermektedir. Üniversiteye uyum ile sosyal kaygı, depresyon, mükemmeliyetçilik ve koruyucu-istekçi anne-baba tutumu arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, otoriter anne-baba tutumu ile üniversiteye uyum arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken; üniversiteye uyum ile demokratik anne-baba tutumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Sosyal kaygı, depresyon, mükemmeliyetçilik ve koruyucu-istekçi anne-baba tutumunun üniversiteye uyumu azalttığı, demokratik ve otoriter anne-baba tutumunun ise arttırdığı saptanmıştır. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre; akademik uyum düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur.
In this research, it is aimed to analyze the relationship between university student’s social anxiety, depression and parental attitude, and perfectionism tendencies and adjustment to university. Under the research; social-phobia, depression, parental attitude, and the effects of perfectionism tendencies on adjustment to university are determined.A total of 196 students, who have studied in 1., 2., 3., and 4. grades at Yeditepe University’s different faculties, participated to the research in 2015-2016 academic year. Within the context of the research; ‘The Scale of Adjustment to University’ for measuring the adjustment to university of university students; Liebowitz Social Anxiety Scale for specifying the social anxiety levels, Beck Depression Scale for measuring the depression levels, Parental Attitude Scale for evaluating parental attitudes and Multi-dimensional Perfectionism Scale for specifying perfectionism levels and a personal information form developed by the researcher to obtain information about other demographic characteristics are used.The data obtained in the research are analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 program. Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test are used. Mann-Whitney U test is used adjunctly to designate the differences after Kruskal Wallis test. Spearman correlation and regression analysis are used between continuous variables of the research.The results obtained from the research are consistent with other literature. There is significant relationships in a negative direction between adjustment to university and social anxiety, depression, perfectionism and protective-demanding parental attitude, however, while there is no significant relationship between authoritarian parental attitude and adjustment to university; significant relationships in a positive direction are specified between adjustment to university and democratic parental attitude. It is found that while social anxiety, depression, perfectionism and protective-demanding parental attitude decrease adjustment to university; democratic and authoritarian parental attitude increase adjustment to university. While student’s perfectionism level according to gender and class level, and academic adjustment levels according to gender make a significiant difference.

Açıklama

Text in Turkish ; Abstract: Turkish and English
Includes bibliographical references (leaves 73-86)
xii, 101 leaves

Anahtar Kelimeler

Anne-baba tutumu, Depresyon, Mükemmeliyetçilik, Öğrenci, Sosyal kaygı, Uyum, Depression, Parental attitude, Perfectionism and adjustment, Social anxiety, Student

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gökkaya, M. (2016). Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal kaygı, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmeliyetçilik eğilimleri ve üniversiteye uyum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.